Prihláste sa do komunity Škôl, ktoré menia svet
Start
 
Vaše meno a priezvisko: *

 
Vaše telefónne číslo: *

 
Vaše predmety: *


 
Dĺžka vašej praxe: *

Uveďte počet rokov vašej praxe
 
Ste koordinátor žiackej školskej rady? *

     
 
Vaša škola:

 
Uveďte názov aj adresu školy, na ktorej pracujete: *

 
Uveďte počet žiakov, ktorí navštevujú vašu školu: *

Uveďte približné číslo
 
Uveďte počet tried na vašej škole: *

Uveďte približné číslo
 
Budú sa vaši kolegovia tiež aktívne zapájať do programu? *

     
 
Webová stránka vašej školy: *

 
Aká je vaša motivácia zapojiť sa do programu Školy, ktoré menia svet? *

Čím vás program zaujal? Aké sú vaše očakávania? Aké prípadné prekážky vidíte?
 
Akú zmenu chcete na škole dosiahnuť účasťou v programe? *

 
Uveďte prosím, o ktorý balíček služieb máte záujem: *


 
Súhlasí vedenie školy s prihlásením sa do programu Školy, ktoré menia svet? *

     
 
Chcete nám niečo odkázať?

 
Súhlas s poskytnutím osobných údajov *

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Ďakujeme, váš záujem nás veľmi teší!
O výsledku výberového konania vás budeme informovať do 30.6.2018.
Powered by Typeform
Powered by Typeform